Regiono projektų sąrašai

Tauragės regiono plėtros tarybos patvirtinti regiono projektų sąrašai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

Sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71 pagal priemonę "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas"
Sąrašas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-71 pagal priemonę "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra"
Sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71 pagal priemonę "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas"
Sąrašas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-71 pagal priemonę "Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus"
Sąrašas Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-71 pagal priemonę "Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra"
Sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-71 pagal priemonę "Kraštovaizdžio apsauga"

7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“

Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-71 pagal priemonę "Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą"
Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-71 pagal priemonę "Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II"
Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-71 pagal priemonę "Miestų kompleksinė plėtra"

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Sąrašas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-71 pagal priemonę "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra"
Sąrašas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-71 pagal priemonę "Socialinio būsto fondo plėtra"
Sąrašas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-71 pagal priemonę "Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas"
Sąrašas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 pagal priemonę "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas"
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-71 pagal priemonę "Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas"
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-71 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-71 pagal priemonę "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas" Aktuali redakcija Pakeistas 2021-10-07 sprendimu Nr. TS-15
Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-71 pagal priemonę "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas"
Sąrašas Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-71 pagal priemonę "Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas"

10 prioritetas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

Sąrašas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71 pagal priemonę "Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse"

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse"
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija
2007–2013 m. Tauragės regiono projektų sąrašai