Dalyviai

Tauragės regiono plėtros dalyviai

TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS STEIGĖJAI:

♦ Jurbarko rajono savivaldybė
♦ Pagėgių savivaldybė
♦ Šilalės rajono savivaldybė
♦ Tauragės rajono savivaldybė

VISUOTINIS DALYVIŲ SUSIRINKIMAS – Tauragės regiono plėtros tarybos organas, kurį sudaro Tauragės regiono plėtros tarybos steigėjų atstovai. 

 Tauragės regiono plėtros tarybos nuostatai

 Pagrindinės Visuotinio dalyvių susirinkimo funkcijos: 

 • keičia regiono plėtros tarybos nuostatus;
 • priima sprendimą dėl kolegijos narių skaičiaus ir sudėties;
 • tvirtina kolegijos personalinę sudėtį ir kolegijos darbo reglamentą;
 • tvirtina regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinį;
 • priima sprendimus dėl regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų audito ir veiklos audito atlikimo ir parenka auditorių ar audito įmonę;
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • priima sprendimą dėl regiono plėtros tarybos pabaigos;
 • skiria ir atšaukia likvidatorių, kai šio įstatymo numatytais atvejais regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas priima sprendimą likviduoti regiono plėtros tarybą;
 • priima sprendimus dėl regiono plėtros tarybos dalyvių stojamųjų įnašų ir dalyvių mokesčių dydžio, mokėjimo tvarkos, kai ši tvarka nenustatyta regiono plėtros tarybos nuostatuose;
 • nustato regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo, regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarką;
 • tvirtina regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
 • sprendžia kitus Regioninės plėtros įstatyme ir regiono plėtros tarybos nuostatuose visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

Visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Regioninės plėtros įstatyme nurodytus sprendimus, kurie priimami visų visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvių pritarimu. 

Visuotiniame dalyvių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Tarybos steigėjai (po vieną balsą).