Asmens duomenų apsauga

Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba), juridinio asmens kodas 305710199, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 6, LT-72258 Tauragė, duomenų apsaugos pareigūnu paskirta Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos vyriausioji specialistė Asta Levickaitė, Vasario 16-osios g. 6, LT-72258 Tauragė, mob. tel. +370 655 13 436, el. p.asta.levickaite@trpt.lt.

Pagrindinė Tarybos duomenų apsaugos pareigūno pareiga sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), skatinant Taryboje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Reglamento (ES) 2016/679 elementus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo, kaip duomenų subjektų teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis telefonu, taip pat elektroniniu paštu, pateikę prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es).

Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašykite, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Tarybos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant prašymų dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nagrinėjimą.

Asmens duomenų tvarkymo Tauragės regiono plėtros taryboje tvarkos aprašas
patvirtintas Tauragės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. AD-14